DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ THỂ DỤC- GDQP NĂM HỌC 2012-2013

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ THỂ DỤC- GDQP NĂM HỌC 2012-2013
STT HỌ TÊN CHỨC VỤ
1 Tăng Thị Nhụy Tổ trưởng
2 Lê Thị Trà Giáo viên - Thể dục
3 Vương Văn Phan Giáo viên - Thể dục
4 Lê Thị Phương Giáo viên - Thể dục
5 Đỗ Đình Thường Giáo viên - Thể dục
6 Trần Thị Toan Giáo viên - Quốc Phòng
7 Nguyễn Đức Hiệp Giáo viên - Quốc Phòng