DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ NGOẠI NGỮ NĂM HỌC 2012-2013

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ NGOẠI NGỮ NĂM HỌC 2012-2013
STT HỌ TÊN CHỨC VỤ
1 Đỗ Thị Nga Tổ trưởng
2 Nguyễn Thị Thanh Tổ Phó
3 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên
4 Lê Thị Ngọc Lý Giáo viên
5 Phạm Thị Thu Hiền Giáo viên
6 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Giáo viên
7 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Giáo viên
8 Đoàn Thị Thúy Giáo viên
9 Đỗ Thị Thanh Thủy Giáo viên
10 Phạm Thị Thủy Giáo viên