LỊCH PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI (Tuần từ 06/4/2020 đến 11/4/2020)

LỊCH PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI (Tuần từ 06/4/2020 đến 11/4/2020)
.

 

PHÁT TRÊN KÊNH 1 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI

(Tuần từ 06/4/2020 đến 11/4/2020)

 
LỚP GIỜ PHÁT SÓNG THỨ/MÔN HỌC
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY
Lớp 9 9h15 TIẾNGANH TOÁN  NGỮVĂN TIẾNGANH TOÁN  NGỮVĂN
Lớp 12 14h30 NGỮ VĂN HÓA HỌC TIẾNGANH TOÁN VẬTLÝ SINH HỌC
15h15 NGỮVĂN HÓA HỌC TIẾNGANH TOÁN VẬTLÝ ĐỊA LÝ
16h00 ĐỊA LÝ GDCD NGỮVĂN LỊCHSỬ TIẾNGANH TOÁN
 

 

PHÁT TRÊN KÊNH 2 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI

(Tuần từ 06/4/2020 đến 11/4/2020)


LỚP GIỜ PHÁT SÓNG THỨ/MÔN HỌC
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY
Lớp 6 8h30 TIẾNG ANH TOÁN  NGỮ VĂN TIẾNG ANH TOÁN  NGỮ VĂN
Lớp 7 9h15 TIẾNG ANH TOÁN NGỮ VĂN TIẾNG ANH TOÁN NGỮ VĂN
Lớp 8 10h00 TIẾNG ANH TOÁN NGỮ VĂN TIẾNG ANH TOÁN NGỮ VĂN
Lớp 10 13h30 NGỮ VĂN HÓA HỌC TIẾNG ANH TOÁN VẬT LÝ SINH HỌC
14h15 NGỮ VĂN HÓA HỌC TIẾNG ANH TOÁN VẬT LÝ LỊCH SỬ
15h00 TOÁN LỊCH SỬ NGỮ VĂN ĐỊA LÝ TIẾNG ANH  
Lớp 11 15h45 NGỮ VĂN HÓA HỌC TIẾNG ANH TOÁN VẬT LÝ SINH HỌC
16h30 NGỮ VĂN HÓA HỌC TIẾNG ANH TOÁN VẬT LÝ SINH HỌC
17h10 TOÁN LỊCH SỬ NGỮ VĂN ĐỊA LÝ  TIẾNG ANH  
Lớp 4 19h45 TIẾNG ANH TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH TOÁN TIẾNG VIỆT
Lớp 5 20h30 TIẾNG ANH TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH TOÁN TIẾNG VIỆT