TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XIV

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XIV
Thực hiện Công văn số 3606/CV-HĐPBGDPL ngày 22/8/2019 của Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố về việc hướng dẫn tuyên truyền phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kì họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn các đơn vị thực hiện tuyên truyền các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kì họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV theo tài liệu sau:
Link tải tài liệu:  
1. LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG
https://drive.google.com/file/d/1XK-dX5GLfd4R8lqS_fwm1bIS1v8PtyDz/view?usp=sharing
2. LUẬT GIÁO DỤC
https://drive.google.com/file/d/1myCPKdNDf0XGL1vh3ZougaJDvoB6UOm0/view?usp=sharing
3. LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM, LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ
https://drive.google.com/file/d/1YSTw-NJxKx9gzr96qRzUhyikT_6e9HcJ/view?usp=sharing
4. LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA
https://drive.google.com/file/d/1ToP42fXn_tGd1pPGsdbjbdNU0nfEKMmw/view?usp=sharing
5. LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
https://drive.google.com/file/d/1iDI6HPKikTFJrnhZHT_lG4nQxw1610AP/view?usp=sharing