DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO BỔ SUNG NĂM 2019

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách được giao bổ sung năm 2019.
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21thang12 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nhân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6năm 2019 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 16/6/2017;
Căn cứ Quyết định số 2057QĐ-SGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
Hiệu trưởng trường THPT Ngô Thì Nhậm đã ra quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách được giao bổ sung năm 2019.